درس‌های موجود

اين کارگاه بر آن است تا با محوريت مدلي نوین، دسترسي روشن و کاربردي به رابطه‌اي سببي ميان تماميت و اوج کارايي، کيفيت زندگي، خلق ارزش و مزاياي رقابتي در تمام سطوح شخصي، گروهي، سازماني و اجتماعي معرفي نمايد.

با تعريف تماميت به عنوان وضعيت و حالتي از کامل بودن، صحيح و سالم و بي نقص بودن، تماميت به عنوان کلام تمام و کمال شخص (يا سازمان) متمايز مي گردد. کلام شخص تمام و کمال است وقتي شخص به کلامش احترام مي گذارد.

در طول کارگاه کلام شخص به دقت تعريف شده و احترام به کلام از حفظ کلام متمايز مي گردد. احترام به کلام همانطور که اين مدل جديد معرفي مي کند به معني حفظ کلام است و يا اعلام اينکه حفظ نخواهد شد به محض اگاه شدن به اين که حفظ نخواهد شد و پذيرفتن تمامي تبعات و جبران هر آنچه که عدم حفظ کلام منجر به آن شده است. بدين ترتيب حتي اگر کلام حفظ نگردد با احترام به آن تماميت حفظ مي شود. احترام شخص به کلام راهي قدرتمند و کاربردي و تجربه شده است براي جلب اعتماد ديگران.

تماميت همانند دانش و فناوري از ارکان مهم توليد است در حالي‌ که نقش اساسي آن در ارتباط با بهره وري و کارايي عموماً ناديده يا ناچيز تلقي شده و توسط اقتصاددانان و سايرين صرف نظر شده است.

در اين کارگاه با نگاهي به پديده هايي چون فضيلت، اخلاق، عرف و قوانين به ارتباط آنها با تماميت پرداخته و خواهيم ديد که بر خلاف اين پديده‌ها که با معيار، هنجار، درست و غلط، مطلوب و نامطلوب و بد و خوب شناخته مي‌شوند، تماميت چون قانوني طبيعي در جهان مانند قانون جاذبه عمل مي‌کند.

معارفه: 1 خرداد ساعت 15:30 الی 20:00
مصاحبه: 2 خرداد 9:00 الی 13

تعهد به چیزی بزرگتر از خودتان، منشاء قدرت در راهبری کردن و عملکرد اثربخش راهبری است. تعهد به چیزی بزرگتر از خودتان ،نوعی قدرت برای یک راهبر خلق می کند که باعث می شود آن راهبر دیگر نیازی به زور و فشار نداشته باشد.

•       تعهد به چیزی بزرگتر از خودتان، منشاء شور و اشتیاق (کاریزمایی) است که برای راهبری و توسعه ی دیگران به عنوان راهبر لازم است و منشاء  پایداری و ایستادگی (در حین لذت بردن از کار) برای زمان هایی است که کار سخت می شود.

•       همه ی راهبران به نوعی قهرمان هستند. قهرمانان، مردم معمولی هستند که بودن و عمل کردن را از چیزی بزرگتر از خودشان می گیرند.

•       منظور ما از "تعهد به چیزی بزرگتر از خود"، این است که طوری متعهد باشید که آن تعهد، بودن و اعمال شما را شکل دهد تا هر دو، در خدمت تحقق چیزی فراتر از دغدغه های شخصی تان برای خودتان قرار گیرند- فراتر از نتیجه ی شخصی که مستقیما برای خودتان است. همچنان که بر روی چنین تعهداتی کار می کنید، تعهد شما چیزی خلق می کند که دیگران هم به آن متعهد می شوند و احساس می کنند زندگی آنها درباره ی چیزی بزرگتر از خودشان است. این یعنی راهبری!

•       هر یک از ما باید شخصا انتخاب کنیم که آیا می خواهیم یک قهرمان باشیم یا نه، آیا می خواهیم به چیزی بزرگتر از خودمان متعهد باشیم یا نه، آیا می خواهیم به سطحی فراتر از آنطور که "بار آمده ایم" برویم و هدف زندگی، شغل و تحصیلات مان درباره ی چیزی باشد که تفاوت ایجاد می کند یا نه. به عبارت دیگر، هر یک از ما باید  انتخاب کنیم که آیا می خواهیم یک راهبر باشیم یا نه.

•       همه این مسیر را انتخاب نمی کنند، و این قطعا هیچ اشکالی ندارد. 

تعریف حمایت

بودن و همراهی در کنار کســی و هم تعهد شــدن با او، طوري که امکانی اثربخش و قدرتمند براي تحقق نتایج رضــایت‌بخش براي وي فراهم گردد و وي خود را عامل رسیدن به آن نتیجه بداند.

هدف از حمایت

شـرکت کنندگان در سـاختار مسـتقر شـوند و در تعدد ارتباطات فضـایی متعهدانه و پویا براي خود ایجاد کنند. به این ترتیب بتوانند اوج کارایی را تجربه کنند و به دنیاي آن ورود پیدا کنند. براي دستیابی به این هدف کار ما این است که با تمامیت در زندگی خود، حمایتی اثربخش از او براي ایستادن در تعهد و اجراي قول‌هایش داشته باشیم.


اینها مهارتهای بنیادین هستند

مهارت‌هایی که در این دوره با آن‌ها آشنا می‌شوید پایه‌ای هستند. آن‌ها مهارت‌های آسانی نیستند، مهارت‌های سختی هم نیستند؛ بنیادی هستند که بقیه‌ی مهارت‌ها بر روی آن‌ها بنا می¬شود. آن‌ها برای راهبری اثربخش حیاتی هستند- و راهبری اثربخش برای عملکرد کسب و کار و فرد حیاتی است.

بیشتر افرادی که در کسب و کاری هستند، سعی بر این دارند که موقعیت‌های ناخواسته‌شان را با نشان‌ دادن مهارت‌های جدید سهل (آموزش‌های تیم‌سازی و روحیه‌دهی) و حتی مهارت‌های سخت (آموزش نرم‌افزار تا پیگیری فعالیت و نتایج) اصلاح کنند، اما آن مهارت‌ها زمانی که بنیادی مورد توجه قرار نگرفته باشد بسیار ضعیف می‌شوند. 

بدون استادی در این مهارت‌های اساسی، راهبری تحقق نمی‌یابد. و راهبری عامل تعیین کننده ایست که آینده‌ی سرمایه‌گذاری اقتصادی را می‌سازد یا از بین می‌برد. همچنین می‌تواند آینده‌ی زندگی شخص را بسازد یا از بین ببرد.